Všeobecné podmínky

Podmínky užívání a registrace

Smluvní ujednání upravující užívání služeb poskytovaných portálem NaseSKlepy.cz
Registrace uživatele v rámci tohoto portálu je zdarma.

Definice pojmů:

• Provozovatel: portál NaseSklepy.cz
• Návštěvník: osoba návštěvníka portálu NaseSklepy.cz
• Uživatel: osoba registrovaná na portálu NaseSklepy.cz, která při registraci potvrdí souhlas s těmito pravidly

Práva a podmínky návštěvníka/uživatele

1. Použitím tohoto portálu stvrzuje návštěvník/uživatel svůj souhlas s těmito podmínkami.
2. Návštěvník/uživatel nesmí užívat tohoto portálu v rozporu se zákonem a nese plnou odpovědnost za své chování, užívání, příspěvky a další skutky s portálem související.
3. Návštěvník/uživatel se zavazuje uvádět pouze pravdivé a věcné informace, nepoužívat vulgarismy a nezneužívat tento portál k osobním útokům vůči jiným osobám nebo jinému neetickému jednání.
4. Hodnocení smí vkládat jen skutečný zákazník dané destinace.
5. Návštěvník/uživatel se zavazuje, že nebude vyvíjet žádnou aktivitu, která by vedla k poškozování konkurence nebo byla nekalou soutěží či poškozovala některou z destinací prezentovaných na portálu.
6. Uživatel smí na tomto webu vystupovat jen pod jednou identitou (uživatelským jménem).
7. Uživatel prohlašuje, že je autorem zveřejňovaných textů, obrázků nebo příloh, případně má souhlas autora s jejich zveřejněním.
8. Autor, zastoupený uživatelem, poskytuje provozovateli právo zobrazovat texty a obrázky na tomto portálu a jinak s nimi nakládat.
9. Návštěvník/uživatel nesmí užívat tohoto portálu způsobem, kterým by mohl poškodit, narušit nebo přetížit tento web.
10. Uživatel má právo požádat o zrušení svého účtu.

Podmínky registrace

1. Registrovaným uživatelem se může stát každý, kdo souhlasí s níže uvedenými podmínkami.
2. Registrace není povinná, ovšem pokud se uživatel rozhodne zaregistrovat, musí uvést údaje, které odpovídají skutečnosti. V případě zjištění zadání nepravdivých povinných údajů si provozovatel portálu vyhrazuje právo na okamžité zrušení uživatelského profilu či jeho omezení.
3. Při registraci je možné uvádět libovolný volný nick (jméno, přezdívku či alias), tento nick bude zobrazovaná při vašich komentářích, recenzích, …
4. Při registraci je zájemce povinen uvést svou skutečnou e-mailovou adresu, na níž přijímá elektronickou poštu, či další kontaktní údaje. Uživatel je povinen uvést skutečné jméno a úplnou adresu. V případě, že tak neučiní, může Poskytovatel jeho registraci zrušit. Emailová adresa bude použita pro aktivaci účtu.
5. Každý uživatel či zájemce je povinen seznámit se s těmito pravidly.
6. Šíření jakýchkoliv dat nacházejících se na portálu je možné jen s předchozím písemným souhlasem provozovatele.

Osobní údaje

1. Registrací uživatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů. Uživatel dále uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze Provozovatele a se zasíláním informací o akcích provozovatele.
2. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě a budou využity pouze v rámci služeb poskytovaných portálem.

Uživatelský profil

1. Každý uživatel může být v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou. V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si Provozovatel vyhrazuje právo úplného zrušení všech duplicitních registrací.
2. Provozovatel si vyhrazuje právo zásahu do uživatelského profilu a ostatních dat vložených uživatelem (fotografie, komentáře, …), jakož i právo na jejich odstranění, pokud porušují tato pravidla, dobré mravy nebo zákony ČR.
3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci.

Fotografie

1. Uživatel se zavazuje vkládat do svého profilu a ostatních sekcí portálu pouze fotografie, ke kterým vlastní autorská práva.
2. Je zakázáno přidávat do profilu a ostatních sekcí portálu jakékoliv fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a zákony ČR (např. fotografie propagující rasismus, fašismus, komunismus nebo jiné hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, pornografické fotografie apod.).
3. Provozovatel portálu nenese odpovědnost za údaje a fotografie poskytnuté samotnými uživateli, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele.

Komentáře / příspěvky

1. Uživatel nesmí v příspěvcích používat vulgární nebo urážlivé výrazy, propagovat rasismus, fašismus nebo jiné hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, vyzývat k používání násilí nebo podporovat rasovou, třídní, náboženskou či jinou společenskou nesnášenlivost.
2. Provozovatel portálu nezodpovídá za obsah komentářů a příspěvků, umístěných na portál uživateli, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele.

Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel portálu nebo Dodavatel může tento obsah také použít ke své propagaci.
2. Třetí strany nesmějí žádný obsah z tohoto portálu použít bez výslovného svolení Provozovatele.
3. Provozovatel má právo smazat jakékoliv příspěvky bez udání důvodu.
4. Provozovatel má právo zveřejnit seznam uživatelů, kteří porušili podmínky používání (černá listina).
5. Provozovatel má právo zrušit či zablokovat přístup a/nebo účet uživatele.
6. Provozovatel ve vlastním zájmu dbá na kvalitu a pravdivost hodnocení a referencí. Nenese však zodpovědnost za případné chyby nebo nepravdivé údaje vložené uživateli.
7. Provozovatel neručí ze škody, které by užíváním stránek přímo nebo nepřímo mohly nastat.
8. Služby poskytované Provozovatelem uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou“. Provozovatel neposkytuje uživatelům žádné záruky ohledně služby, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti.
9. Provozovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji v systému nakládat dle zákona o Ochraně osobních údajů. Zejména je nebude nijak zneužívat, ani poskytovat třetím osobám s výjimkou údajů těch subjektů, které se zveřejněním souhlasily.
10. Pokud se uživatel registruje jako Dodavatel, souhlasí, že jeho kontaktní údaje mohou být zveřejněny.

Závěrečná ustanovení

1. Uživatel je seznámen s tím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-mailový účet, mohou mít povahu obchodního sdělení a pro tyto účely uživatel udílí provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s takovýmto postupem souhlas.
2. Provozovatel je oprávněn zamezit přístupu uživateli, který poruší tyto podmínky registrace, a vyhrazuje si právo i na zrušení uživatelského profilu bez udání důvodu.
3. Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů.
4. Provozovatel nezodpovídá za správnost podávaných inzerátů a komentářů.
5. Rovněž Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv následky, které mohou uživatelům vzniknout v důsledku používání tohoto portálu.
6. V případě jakéhokoli útoku na server Provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na portálu.
7. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek.

Nejlepší sklípky
Poslední recenze
Informace o novinkách
Uživatelské rozhraní
Hledat